TelexMedica AB

TelexMedica Kliniska Telemedicin AB är ett privatägt företag med säte i Göteborg. Bolaget bildades för att utveckla, använda och tillhandahålla DocOnNet systemet till såväl privatpersoner som till professionella användare inom sjuk- och hälsovård på en internationell marknad.

Bolagets syfte är att sprida användandet och utforma informationsteknologins senaste landvinningar så att medicinsk hjälp ska bli:

1. Tillgänglig för alla patienter och kliniker.

2. Geografiskt obunden till kliniker och sjukhus.

2. Billigare.

3. Tillgängligare.

4. Säkrare.

5. Mindre skrämmande, begripligare och minska den enskilde oroliges tröskel för att ta kontakt med vården i tid och innan en eventuell sjukdom hunnit få för starkt fäste i både kropp och själ.

6. Mindre riskabel genom minskad spridning av farliga smittämnen i synnerhet inom vårdinrättningar men också i samhället i stort.

7. Mindre negativt miljöpåverkande och trafiksäkrare genom att färre sjuka reser till och från vårdinrättningar.

DocOnNet systemet gör detta möjligt genom att; (se även bildserien ovan)

1. Patienten, de anhöriga eller sjukvårdspersonal på plats hos patienten, i lugn och ro, på sin den egen datorn beskriver, symptom, symtomutveckling, medicineffekter med mera i sin personliga DocOnNet-journal/konto. Med hjälp av guider till lättbegripliga multimediafunktioner som bildredigering, videoinspelning och intervjufrågor, leds patienten på rätt spår och de flesta beskriver därigenom sina tillstånd på ett mycket adekvat och för läkaren hjälpsamt sätt.

2. Vårdgivaren granskar inlägget och därefter sker det personliga mötet, genom den för tillfället mest lämpliga mötet:videokonferens, telefon, kommunikation via DocOnNet-journalen eller till och med så enkelt som ett SMS svar. Ibland går det inte att bedömma ett tillstånd utan att fysiskt mötas, ta prover röntga mm och då måste patienten ta sig till vården, men även vid ett sådant tillfälle är den egendokumentation som finns till nytta eftersom den hjälper både patienten och vårdaren att besvara många av de obligatoriska frågorna vid det medicinska mötet.

Patent:

DocOnNet-systemet är internationellt patentansökt. TelexMedica äger ett stort antal väsentliga www adresser och varumärkesskydd.

DocOnNet-systemet väcker stort intresse och uppmärksamhet var helst det presenteras. I synnerhet gäller det större vårdgivare som tidigare försökt sig på telemedicin i olika projektformer. Skillnaden mellan DocOnNet och de system som de flesta testat och som lagts ned efter att projekttiden slutat är att DocOnNet är: enkelt, mer kostnadseffektivt än mottagningsbeök och att systemet använts i skarp klinisk drift sedan 4 år med gott ekonomiskt resultat vid TelexMedicas egna internetklinik www.Internetsjukhuset.se.

Comments are closed.